Orgány okresu Hodonín

Junák – český skaut, okres Hodonín, z. s.

… je pobočným spolkem hlavního spolku – Junák – český skaut, z. s., v souladu s občanským zákoníkem. Má právní osobnost.

Hlavní úkoly

1. Podporovat skautskou výchovu dětí a mládeže v okrese Hodonín, zvyšovat úroveň a kvalitu.

2. Poskytovat zázemí pro činnost středisek a podporovat vedení.

3. Sdružovat, organizovat a řídit střediska.

4. Pořádat vzdělávací akce.

Orgány okresu

  • SNĚM – nejvyšším orgánem okresu je sněm. Řádný okresní sněm je svoláván obvykle jedenkrát za 3 roky. Poslední sněm se uskutečnil 30. listopadu 2013 v Hodoníně.
  • RADA – je vrcholným řídícím orgánem okresu mezi sněmy. Okresní rada se schází na svých řádných zasedáních obvykle jedenkrát za měsíc. Radu řídí předseda okresu.
  • REVIZNÍ KOMISE – je vrcholný kontrolní orgán okresu. Okresní revizní komise se schází dle potřeby na základě svého plánu činnosti. Její činnost řídí předseda revizní komise. Předsedkyní Revizní komise je Mgr. Zuzana Schwarzová.
  • STATUTÁRNÍ ORGÁN – statutárním orgánem okresu Hodonín je předseda okresu Ing. Jiří Stokláska. Jeho zástupcem je místopředseda okresu Mgr. Karel Ryba.
  • ZPRAVODAJOVÉ – jsou jmenovaní činovníci, kteří mají právo účastnit se zasedání Rady, s hlasem poradním.
  • PRACOVNÍ SKUPINY – Rada může dále zřizovat pracovní skupiny. Jsou zřízeny pracovní skupiny Výchovný odbor Želvičky, kterou řídí okresní výchovní zpravodajové, a Okresní roverský odbor, kterou řídí okresní zpravodaj pro rovery a rangers. Další pracovní skupinou je Instruktorský sbor lesních kurzů Velká Morava.
  • ZKUŠEBNÍ KOMISE – okres Hodonín má zřízenou zkušební komisi pro čekatelské a vůdcovské zkoušky, její předsedou je Mgr. Karel Ryba.
  • STÁLÍ INSTRUKTOŘI – jsou hlavními garanty dvou vzdělávacích akcí, které okres Hodonín pořádá, Čekatelského lesního kurzu Velká Morava a Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava.
RADA

předseda                                 Ing. Jiří Stokláska (Hrach)

místopředseda                      Mgr. Karel Ryba (Mýval)

členové                       Ing. Stanislava Lingová (Žýžala), Martina Luňáková, DiS. (Sissi)

členové – vedoucí středisek    Bc. Petr Mateleško (Lapka), Miroslav Jagoš (Kokr), Pavel Hnilica (Palis), Lucie Dordová (Šnek), Stanislav Ling (Stano), Blanka Holásková (Bronťa)

 

REVIZNÍ KOMISE

předsedkyně                           Mgr. Zuzana Schwarzová (Rony)

členové                                     Ing. Anežka Novozámská, Ing. Lenka Fortelná (Andy)

 

ZPRAVODAJOVÉ

hospodářská zpravodajka       Ing. Stanislava Lingová (Žýžala)

organizační zpravodaj             Mgr. Ing. Tomáš Svoboda (Delf)

mediální zpravodajka             Jolana Čuprová (Jolča)

zpravodaj pro vzdělávání       Mgr. Karel Ryba (Mýval)

zpravodaj pro R+R                 Ondřej Kučera (Dýšek)

správce majetku                      Stanislav Ling (Stano)